Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Nexyan: de pensioenhervorming in de praktijk

Nieuws - 16/04/2024
-
Auteur(s) 
Luc Sanders


De lang verwachte en sinds lang aangekondigde pensioenhervorming werd goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Nexyan licht een aantal zaken toe in haar newsletter. Een samenvatting.

Pensioenbonus

De pensioenhervorming voert opnieuw een pensioenbonus in. Eenieder die verder blijft doorwerken na de vroegst mogelijke pensioendatum (de datum waarop men de voorwaarden voor vervroegde pensionering vervult of de wettelijke pensioenleeftijd (66 jaar vanaf 02/2025 en 67 jaar vanaf 02/2030)), kan een pensioenbonus opbouwen. Dit geldt zowel voor werknemers, voor zelfstandigen als voor ambtenaren. Vanaf de vroegst mogelijke pensioendatum, maar ten vroegste op 1 juli 2024 begint de referteperiode van drie jaar te lopen. In die drie jaar bouwt men voor elke gewerkte dag een stukje pensioenbonus op. Ook tellen maximum 30 gelijkgestelde dagen per refertejaar mee indien men in dat refertejaar minimum 1 dag effectief heeft gewerkt. Na afloop van die referteperiode van drie jaar of op moment dat het wettelijk pensioen wordt opgenomen (ongeacht in welk stelsel), stopt de opbouw van de pensioenbonus.

De pensioenhervorming voorziet dat de pensioenbonus in werking treedt voor de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2025 worden opgenomen. De referteperiode start ten vroegste op 1 juli 2024 (ook al is de vroegst mogelijke pensioendatum eerder).

Pensioenbonus is afhankelijk van de hoeveelheid loopbaanjaren

De pensioenbonus is afhankelijk van de hoeveelheid loopbaanjaren dat een gepensioneerde heeft opgebouwd binnen het wettelijk pensioenstelsel. Heeft men voor de leeftijd van 63 jaar 43 loopbaanjaren of meer opgebouwd (“lange loopbaan”), dan krijgt men voor elk voltijds jaar 11.325 EUR pensioenbonus (en ontvangt men dus maximum een pensioenbonus van 33.975  UR). Zo niet, dan is er een progressieve opbouw, waarbij men in het eerste jaar 3.775 EUR pensioenbonus opbouwt, in het tweede jaar 7.550 EUR en in het derde jaar 11.325 EUR (hetgeen resulteert in een maximale pensioenbonus van 22.650 EUR). De pensioenbonus is bovendien niet onderworpen aan fiscale of parafiscale inhoudingen. Het brutobedrag is dus eveneens het nettobedrag. De bedragen worden geïndexeerd in lijn met het wettelijk pensioen.

Wanneer vermindert de pensioenbonus?

In het geval van deeltijdse tewerkstelling tijdens de referentieperiode van 3 jaar, ontvangt men de pensioenbonus pro rata de gewerkte tijd. De pensioenbonus kan worden beperkt indien een gepensioneerde het bonusplafond zou overschrijden. Dit betekent dat het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen en de pensioenbonus, gewaardeerd op maandbasis het hoogste ambtenarenpensioen (momenteel 7.969,69 EUR) zou overschrijden. Is dit het geval, dan wordt de pensioenbonus verminderd.

De uitbetaling van de pensioenbonus gebeurt in principe in de vorm van een kapitaal, tenzij de gepensioneerde kiest voor een rente.

Verhoging van de “Wijninckxbijdrage”

De “Wijnincxkbijdrage” is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage, verschuldigd wanneer het geschat wettelijk pensioen en de verworven reserves van het aanvullend pensioen omgezet in rente samen een bepaalde pensioendoelstelling overschrijden. De Wijnincxkbijdrage bedraagt momenteel 3 %. Vanaf 1 januari 2028 zal de 3 % opgetrokken worden naar 6 %

Wijziging van het minimumpensioen

De pensioenhervorming heeft eveneens de voorwaarden inzake het minimumpensioen gewijzigd. Vanaf 1 januari 2025 zal men om aanspraak te kunnen maken op het minimumpensioen boven op de loopbaanvoorwaarde van 30 loopbaanjaren een effectieve tewerkstelling moeten kunnen bewijzen van 5000 voltijdse gewerkte dagen (hetgeen overeenstemt met ongeveer 20 gewerkte jaren). Voor een deeltijds minimumpensioen moet een werknemer 3120 voltijds gewerkte dagen hebben. De wet voorziet in een aantal gelijkgestelde periodes. Het aantal te bewijzen effectief gewerkte dagen wordt bovendien verminderd in het geval van langdurige afwezigheidsperioden voor medische redenen. Tot slot, voorziet de pensioenhervorming in een aantal uitzonderingen en overgangsmaatregelen.

De pensioenvorming voorziet nog een regeling voor de financiering van het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en de plaatselijke besturen, alsook een wijziging van het perequatiemechanisme voor de rust- en overlevingspensioenen van de ambtenaren.


Bron:  NEXYAN