Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Verzamelwet wijzigt kader voor bemiddeling in financiële- en verzekeringssector

Nieuws - 28/06/2022
-
Auteur(s) 
Droits Quotidiens Legal Design


De regelgeving m.b.t. de bemiddeling in de financiële – en de verzekeringssector krijgt een update. In de eerste plaats om de bestaande bepalingen beter te harmoniseren, zonder ze fundamenteel te wijzigen. Maar de wetgever neemt ook maatregelen om de aansprakelijkheid te versterken van (her)verzekeringsagenten – en makelaars die met subagenten samenwerken en wijzigt de organisatorische vereisten voor kredietverstrekkers in het Wetboek van Economisch Recht.
Harmonisatie regelgeving
De wetgever wil dat de terminologie die in de wetgeving wordt gebruikt om de zogenaamde ‘fit & proper-voorwaarde’ na te leven – dat is de voorwaarde van deskundigheid en professionele betrouwbaarheid waaraan financiële tussenpersonen en hun bestuurders onderworpen zijn - beter op elkaar is afgestemd. Hij wijzigt daarom de omschrijving ervan in de Wet Bemiddeling Bank- en Beleggingsdiensten van 22 maart 2006.
Daarnaast zorgt hij voor een betere harmonisatie van de regels voor de berekening van de termijnen voor beslissingen van de FSMA over erkenning of registratie. Voortaan geldt hier nog één termijn die begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van de erkennings- of registratieaanvraag en van het volledige dossier. Dat moet de FSMA meer flexibiliteit geven wanneer een aanvrager zijn erkenningsdossier te laat indient.
Tot slot stemt de wetgever de verschillende bepalingen m.b.t. de bevoegdheden van de FSMA beter op elkaar af. In het bijzonder m.b.t. de bevoegdheid om van de onder toezicht staande tussenpersonen inlichtingen en documenten te krijgen die relevant zijn voor haar controletaken. De wetgever stelt in dat kader bijvoorbeeld de verplichting vast om te antwoorden op vragen van de FSMA en om aan inspecties van de FSMA mee te werken als registratievoorwaarde waaraan elke tussenpersoon of kredietgever op ieder moment moet voldoen.
Grotere aansprakelijkheid (her)verzekeringsagenten en -makelaars i.s.m. subagenten
Naast harmonisatie ambieert de verzamelwet nog een aantal andere doelen. De wetgever wil de aansprakelijkheid versterken van verzekerings- of herverzekeringsagenten en – makelaars die met subagenten samenwerken.
Volgens de Verzekeringswet van 4 april 2014 moeten de agenten en – makelaars die samenwerken met subagenten de volledige en onvoorwaardelijke wettelijke aansprakelijkheid op zich nemen voor alle handelingen die deze subagenten verrichten of nalaten wanneer zijn amens hen handelen. Ze zijn ook verplicht om toezicht te houden op de activiteiten van de subagenten waarmee ze samenwerken. Die toezichtsverplichting wordt via de verzamelwet opgenomen in de voorwaarden voor registratie van kandidaat- verzekeringsagenten- en makelaars. De wetgever zorgt er daarnaast ook voor dat aangesloten (sub-)agenten hun (mogelijke) cliënten steeds duidelijk aangeven in welke hoedanigheid ze optreden. Dus niet alleen vooraleer ze met een client in contact treden zoals nu al geldt.
Organisatorische vereisten kredietverstrekkers
De verzamelwet zorgt tot slot voor een reeks wijzigingen aan Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht m.b.t. de organisatorische eisen voor kredietverstrekkers. De regel die stelt dat kredietverstrekkers moeten zorgen voor een organisatie die hen in staat stelt op ieder moment te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die op hen van toepassing zijn, wordt aangevuld. De wetgever preciseert enerzijds dat deze organisatie toezichtsmaatregelen moet omvatten, anderzijds moet de organisatie voortaan gestoeld zijn op de scheiding van de feitelijke leiding en de controle op die feitelijke leiding én op een intern controlesysteem dat specifiek is voor de kredietactiviteit.
In werking: 3 juli 2022.

Bron:  8 MEI 2022. - Wet houdende diverse bepalingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector,BS 23 juni 2022, bl. 52232.