Een vraag? Een suggestie?

Interesse?

Wenst u toegang tot de praktijkinformatie, het nieuws, nieuwsbrieven en tijdschriften, rechtspraak en wetgeving van Assuropolis? Of wilt u de adressendatabank van de verzekeringssector kunnen doorzoeken? 
Kies de module(s) of het pakket op maat van uw kantoor en bestel vandaag nog.Bank- en beleggingsdiensten: herziene ‘Gedragscode kmo-financiering’ vanaf 1 februari

Nieuws - 06/02/2024
-
Auteur(s) 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 1 februari 2024 treedt een nieuwe ‘Gedragscode kmo-financiering’ in werking. Die vervangt de huidige code van 2018 en bevat zowel voor de banken als voor de ondernemingen een aantal wijzigingen m.b.t. hun rol en verantwoordelijkheden in het kader van een kredietverlening.
Wet Financiering kmo’s
Om de economie te stimuleren, is het van cruciaal belang dat kmo’s voldoende toegang hebben tot professioneel krediet. Om die toegang tot financiering te vergemakkelijken, besliste de overheid in 2013 om de rechten van kmo’s te verankeren in de ‘Wet financiering kmo’s’. En tegelijk een aantal verplichtingen voor zowel de kmo’s als de financieringsinstellingen te formaliseren. Zo garandeert de wet bijvoorbeeld de nodige transparantie. Kmo’s die een krediet aanvragen, zijn bijvoorbeeld verplicht om voldoende exhaustieve gegevens te verschaffen over hun financiële toestand. De kredietgever van zijn kant moet de aanvragers de nodige informatie geven over de verschillende kredietvormen die hij aanbiedt.
Gedragscode
Bij de wet hoort een gedragscode. Die code is afgesloten door de representatieve interprofessionele organisaties die de belangen van de kmo's behartigen en de representatieve organisatie van de kredietsector (Febelfin). De tekst bevat meer details over de informatie- en de communicatieverplichtingen van kmo’s en financieringsinstellingen en over de kredietovereenkomsten zelf zodat de kredietovereenkomsten voor alle partijen transparant en duidelijk zijn.
De Wet Financiering kmo’s voorziet in een systematische evaluatie van de gedragscode. Daar is de voorbije maanden hard aan gewerkt, met een nieuwe gedragscode als resultaat. De code is op 7 november 2023 ondertekend, door zowel Febelfin als de representatieve interprofessionele organisaties Unizo, UCM en NSZ. Het KB van 7 januari 2024 geeft de tekst bindende kracht. De nieuwe gedragscode is van toepassing vanaf 1 februari 2024.
Inhoudelijke wijzigingen
Hoewel de meeste basisprincipes van de bestaande gedragscode zijn overgenomen (al dan niet met tekstuele aanpassingen), bevat de nieuwe tekst ook een aantal inhoudelijke aanpassingen, waaronder:
de verplichting voor kredietgevers om in hun informatiedocumenten een weblink op te nemen die specifiek verwijst naar de informatie en de nuttige instrumenten bedoeld om de toegang tot financiering voor ondernemingen te verbeteren, de mogelijkheden tot het bekomen van overheidsgaranties en de kenmerken van de voornaamste zekerheid. Nu wordt vaak verwezen naar de algemene website; en
de verplichte melding van extra informatie in het summier informatiedocument, o.a. de opname van de verzakingsvergoeding in de rubriek gebruikelijke kosten en bijkomende uitleg over de gevallen waarin de wederbeleggingsvergoeding verschuldigd is.
In werking: 1 februari 2024. Het KB KMO-financiering van 17 augustus 2018 dat de huidige gedragscode bevat, wordt opgeheven.

Bron:  7 JANUARI 2024. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 14 van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen,BS 30 januari 2024, bl. 11539.